• Kaarten van Gelderland 1773-1813, Achterhoek, Liemers, Arnhem-Nijmegen

• De Franse kaarten van Drenthe 1811-1813

• Kaarten van Drenthe 1500-1900

• De atlas van Huguenin 1819-1829

• De Hottinger-atlas van Noord- en Oost-Nederland 1773-1794

• De Franse kaarten van Drenthe en de noordelijke kust 1811-1813

• De inspectiereis van Johan van Alberdingh 1681

• Links

Militaire ingenieurs hebben in het verleden een groot aantal topografische kaarten van ons land vervaardigd. Deze kaarten zijn van groot belang voor onze kennis van het vroegere landschap en bebouwing van de in kaart gebrachte gebieden.

Door de structuur van de Republiek, met in belangrijke mate zelfstandige gewesten en een relatief zwakke centrale overheid, betroffen de civiele kaarten die in het verdere verleden werden vervaardigd veelal kaarten van het eigen territoir van het gewest, dus van kleinere gebieden.

De militaire autoriteiten daarentegen, hadden belang bij kaarten van grotere gebieden, vooral van het noorden, oosten en zuiden van ons land, de gebieden waar een eventuele vijandelijke aanval te duchten was. Dit heeft eind achttiende, begin negentiende eeuw geleid tot de vervaardiging van een aantal grote militair-topografische kaartenseries. Deze series vormen voor grote delen van ons land de meest betrouwbare bron van kennis over het toenmalige landschap. In de afgelopen jaren heb ik er naar gestreefd de belangrijkste van de militaire kaartenseries van Noord- en Oost-Nederland door de uitgifte van atlassen voor belangstellenden toegankelijk te maken. De atlas met kaarten van Gelderland is de laatste in deze reeks.

Herman Versfelt

Gieten 2011

Kaarten van Gelderland